ภาพการทดสอบมาตรฐานร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
21/12/2021
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สาขา 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
22/09/2022

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บ.รุ่งถาวรพลาสติก