อบรมโฟล์คลิฟท์

อบรมโฟล์คลิฟท์ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากรถยก หรือ รถโฟล์คลิฟท์ (forklift truck) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายหรือจัดเรียงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

FL1 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL2 การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL3 เทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ (12 ชม.)
กำหนดการอบรมลงทะเบียน

FL4 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (12 ชม.)
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL5 ฝึกทักษะการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (18 ชม.)
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL6 ทบทวนการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ทฤษฎี+workshop (การขับ, บำรุงรักษา, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก)
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL7 ทบทวนการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก *ทฤษฎี+workshop (การวิเคราะห์ความเสี่ยง JSA, KYT, กรณีศึกษาอุบัติเหตุรถยก)
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL8 ทบทวนการขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย *ปฎิบัติ
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL9 ทบทวนเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ *ปฎิบัติ
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL10 การตรวจสอบและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL11 การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกใช้ก๊าซแอลพีจี
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL12 การขับรถอิเล็กทริกพาเลทและสแต็กเกอร์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
กำหนดการอบรมลงทะเบียน
FL13 การขับรถลากสินค้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
OL01 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (ออนไลน์)
กำหนดการอบร ลงทะเบียน
OL02 การขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย (ออนไลน์)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน

DOWNLOAD ตารางฝึกอบรมการขับรถยกประจำปี 65 (Public Training Course)
D8กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9Forklift_Poster_Safety_Nissan_Pretty[Download]
D10Forklift_Poster_Safety_Nissan_Cartoon[Download]
D11ตัวอย่างใบตรวจเช็ครถยกเครื่องยนต์และไฟฟ้า Forklift Daily Inspection[Download]
D12ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการในโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิตการเก็บ การบรรจุการใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.๒๕๔๘
[Download]
D13ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๕[Download]
D14ตัวอย่างวุฒิบัตร Certificate ว่าผ่านการอบรมจาก PPN POS [Download]

ใบอนุญาตขับขี่รถยก

ต้องการใบอนุญาตขับขี่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท /ใบ


หลักการและเหตุผล ( อบรม โฟล์คลิฟท์ )

หลักสูตร อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน และลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยจากการขับรถยก (หรือโฟล์คลิฟท์) ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง การเฉียวชนสิ่งของต่างๆ จนเกิดความเสียหาย หรือการข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ด้วยหลักและเหตุผลเหล่านี้หลักสูตร อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ จึงได้ถูกพัฒนา ขึ้นโดย บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก ให้แก่พนักงานผู้ควบคุมรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ออกแบบการสอนให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์ตามกฎหมาย

ในการ อบรมโฟล์คลิฟท์ตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมรถยก (หรือรถโฟล์คลิฟท์) ให้มีทั้งความรู้
  ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยก การเคลื่อนย้าย
  และการจัดเรียงสินค้า
 2. เพื่อให้นายจ้างสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กระทรวงได้กำหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อ น้ำ พ.ศ. 2552

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมขับโฟล์คลิฟท์

 1. ช่วยให้พนักงานขับรถยก (หรือรถโฟล์คลิฟท์) มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานมากขึ้น สามารถยก เคลื่อนย้ายสินค้า บำรุงรักษา และควบคุมรถยกได้อย่างถูกต้อง
 2. ช่วยให้พนักงานขับรถยก (หรือรถโฟล์คลิฟท์) มีทักษะเพิ่มมากขึ้น ทั้งการบำรุงรักษา รวมถึงการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นที่ยอมรับในทักษะที่ได้รับการรับรอง เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้
 3. ช่วยให้พนักงานขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) มีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษาควบคุมรถยก วิธียืดอายุการใช้งาน พร้อมสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถยก (หรือรถโฟล์คลิฟท์) ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง

เลือกรูปแบบการอบรมฟอร์คลิฟท์ได้ตามต้องการ

 • Inhouse อบรมรถยก ที่บริษัท/โรงงานของ ลูกค้า

 • Public อบรมรถยก ที่ศูนย์อบรม PPN

การอบรมขับรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift truck)

การฝึกอบรม Public Training ภายในศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ของ บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ที่ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ

การฝึกอบรม Public Training ภายในศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานสาขา จ.ระยอง

การฝึกอบรมแบบ In-House Training ให้กับบริษัทและโรงงานต่างๆ