ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการทดสอบที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร และศูนย์จังหวัดระยอง พร้อมออกหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 3 สาขา

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เร เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยดำเนินการทดสอบ ที่ กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม 011/2557 และที่จังหวัดระยอง ตามใบอนุญาตเลข รย 05/2558 โดย ให้ดำเนินการทดสอบใน 3 สาขาอาชีพ

 1. สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1
 2. สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1
 3. สาขา พนักงานควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
DOWNLOAD ตารางทดสอบมาตรฐาน ประจำปี 2565
D1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ๑
[Download]
D4 ตัวอย่างหนังสือรับว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [Download]
D5 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑
[Download]
D6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑ [Download]
D7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ๑ [Download]
D8 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน   [Download]

 

ความสำคัญ การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติใน การทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายกระทรวงกำหนด ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือ รับรองที่ระบุ ชื่อ นามสกุล สาขา และระดับที่ผ่านการทดสอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะและฝีมือตาม กฎหมาย


เกณฑ์ประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 • คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
 • ขั้นตอนและวิธีการทำงานที่เหมาะสม
 • รู้จักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง – รู้จักเลือกและใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและประหยัด
 • สามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม – สร้างผลงานสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ

ลักษณะการทดสอบ

การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติตามมาตรฐาน แบ่งการทดสอบเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

1. ภาคความรู้

การทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20 – 30 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธี การทดสอบในแต่ละสาขา และแต่ละระดับ ข้อทดสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวนประมาณ 50 – 100 ข้อ ใช้ เวลาทดสอบประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง

2. ภาคความสามารถ

การทดสอบทักษะ และความชำนาญงาน ตลอดจนทัศนคติในการทำงานที่ดี คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 – 80 ขึ้น อยู่กับหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบในแต่ละสาขา และแต่ละระดับ ลักษณะการทดสอบจะเป็นการปฏิบัติงานจริง ตามแบบและเวลาที่กำหนด ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง

เกณฑ์วัดผลการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งสองภาคโดยต้องผ่านเกณฑ์กำหนดของแต่ละภาค เมื่อรวมคะแนนทั้งสอง ภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละ ระดับ ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 70% ของคะแนนเต็ม


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบ

 1. ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ทราบถึงระดับฝีมือของตน และได้รับหนังสือรับรองซึ่งช่วยการันตีระดับมาตรฐาน ของฝีมือ
 2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 3. นายจ้างสามารถใช้ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นปัจจัยในการพิจารณารับเข้าทำงาน ปรับตำแหน่ง และกำหนดอัตราค่าจ้างได้
 4. นายจ้างได้ลูกจ้างที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด