อบรมเครน (Crane) หรือ อบรมปั้นจั่น เป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับการใช้เครนหรือปั้นจั่น ตามกฎหมายที่กระทรวงกำหนดเพื่อให้พนักงานผู้ทำงานร่วมกับปั้นจั่นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง และมีความปลอดภัย อบรมโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

CR1 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (12ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR2 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 2 วัน (12ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR3 การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (12ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR4 การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR5 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (18ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR6 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR7 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3ชม.)
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR8 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*ทฤษฎี
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน
CR9 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6ชม.)*มีปฎิบัติ
กำหนดการอบรม ลงทะเบียน

DOWNLOAD ตารางฝึกอบรมเครน Public Training Course ประจำปี 2565
D8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ (Forklift&Crane ฯลฯ)
[Download]
D9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมและทบทวนหลักสูตรเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D18 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ [Download]
D19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ [Download]
D20 ปจ.1 และ ปจ.2 รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) [Download]
 

หลักการและเหตุผล อบรมเครน

หลักสูตร อบรมเครน หรือ อบรมปั้นจั่น มุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครน หรือ ปั้นจั่น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่ง ซึ่งกระทรวงฯได้กำหนดไว้ให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีมีประกาศกำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมการใช้เครน

  1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่น (หรือเครน) ได้รับการฝึกอบรมตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้
  2. เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อ น้ำ พ.ศ. 2552

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมปั้นจั่น

  1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครนหรือปั้นจั่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย
  2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและ ทรัพย์สินขณะปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับในทักษะที่ได้รับการรับรอง เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้  

เลือกรูปแบบการอบรมเครนได้ตามต้องการ

  • Inhouse อบรมเครน (ปั้นจั่น) ที่บริษัท/โรงงานของ ลูกค้า
  • Public อบรมเครน (ปั้นจั่น) ที่ศูนย์อบรม PPN

การอบรมการใช้งานปั้นจั่นหรือ เครน (Crane)

การฝึกอบรมแบบ Crane In-House Training ภายนอกศูนย์ฯให้กับบริษัทและโรงงานต่างๆ

การฝึกอบรม Crane Public Training ภายในศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ ที่ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ

 

การฝึกอบรมให้ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ที่สาขาจังหวัดระยอง