เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการ Unicarriers Forklift) ซึ่งดำเนินธุรกิจการบริหารคลังสินค้า ให้บริการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับและหรือคนขับเพียงอย่างเดียว ในงานยกเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ Logistics และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมถึงให้บริการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม ฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นตามกฎหมาย (Crane) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับหัวหน้างาน บริหาร เทคนิค และคณะกรรมการฯ คปอ. โดยมีหลักสูตรครอบคลุมครบวงจร พร้อมออกวุฒิบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

ด้วยรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานผสานกับประสบการณ์ กว่า 24 ปีในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ชมรมความปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน การนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างบุคลากรคุณภาพผู้ผ่านการอบรมกว่า 100,000 คน เข้าสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจชั้นนำ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงผลงาน มาตรฐานระดับชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากองค์กรชั้นนำ ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งมั่นปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดมาและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพื่อตอบสนองและมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสูงสุด