22/09/2022
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สาขา 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี