ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
06/10/2020
6 ข้อปฎิบัติก่อนทำงานบนที่สูง
17/11/2020

?? ด้วยเหตุนี้เอง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จึงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

?? นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี หากไม่จัดฝึกอบรม หรือฝึกอบรมไม่ครบตามสัดส่วน ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการของประเทศ เรียกได้ว่าประโยชน์คูณสอง ได้ทั้งการพัฒนา ได้ทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นเลยทีเดียว!

? ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ?
ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

? ใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนถึงจะนำไปลดหย่อนได้?
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)

? ใครเป็นผู้ดำเนินการ?
ฝ่ายบุคคล : ประสานงานกับสถานฝึกอบรม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝ่ายบัญชี : ติดต่อ กรมสรรพากร

? อยากใช้สิทธิต้องทำยังไง?
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
ยื่นแบบ สท.1 = แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบ สท.4 = แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง
ยื่นเอกสาร และดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50
ยื่นเอกสารขอรับความเห็นชอบหลักสูตร สามารถทำได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 : ยื่นก่อนอบรม ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนการฝึก พร้อมจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย
แบบที่ 2 : ยื่นหลังอบรมเสร็จสิ้น ภายใน 60 วัน (แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป)
? กรณีดำเนินการฝึกอบรมเอง (In-House Training)
คำขอรับการรับรองหลักสูตรฯ แบบ ฝย/ฝป 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบบ ฝย/ฝป 2-1
รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม แบบ ฝย/ฝป 3
**สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรได้เพิ่มอีก 100%
? กรณีส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training)
คำขอรับการรับรองหลักสูตรฯ แบบ ฝย/ฝป 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบบ ฝย/ฝป 2-2
กรมสรรพากรจะพิจารณาค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จที่สถานฝึกอบรมเรียกเก็บโดยไม่ต้องผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
? ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (แบบ สท.2)
พร้อมหนังสือรับรองการอบรม (ข้อ 2) เพื่อประเมินเงินสมทบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ส่งเงินสมทบ : กรณีจัดฝึกอบรมไม่ครบตามสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปีนั้นๆ
จ่ายเงินเพิ่ม : กรณีจ่ายเงินสมทบเกินเวลาที่กำหนด (จ่ายภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

? ไม่ต้องส่งเงินสมทบ 2 กรณี
จำนวนลูกจ้างในปีปฏิทินใดมีจำนวนลูกจ้างในแต่ละเดือนไม่ถึง 100 คน หรือเฉลี่ยในรอบปีไม่ถึง 100 คน
ผู้ประกอบกิจการหยุด หรือเลิกกิจการโดยไม่มีสถานภาพเป็นผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการแล้ว ให้ยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ (สท.8)

? ยื่นแบบฯ และส่งเงินสมทบได้ที่ไหน?
กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพวัดธาตุทอง
ต่างจังหวัด : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ข้อมูลอ้างอิง
กระทรวงแรงงาน : พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
https://www.mol.go.th/employer/act_skill_development
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 122/2545
http://www.rd.go.th/publish/13501.0.html

หากเพื่อนท่านไหนสนใจ อบรมกับ PPN Training Service
?คลิกลิงก์นี้ได้เลย : www.ppntrainingservice.com
☎️ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 086-312-5036