ภาพและวีดีโอภายในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2562
10/05/2019
หลักสูตรใหม่ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
03/01/2020

ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือ รับรองที่ระบุ ชื่อ นามสกุล สาขา และระดับที่ผ่านการทดสอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะและฝีมือตามกฎหมาย จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

TS1 สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ ๑
TS2 สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ ๑
TS3 สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตันระดับ ๑